Jesteś tutaj:   

Regulamin

Regulamin udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych w Gminie Krzykosy

Zarządzenie wewnętrzne Nr 58/2021
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 22.10.2021 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych w Gminie Krzykosy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 i art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372), art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy w Krzykosach regulamin udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do stosowania i przestrzegania regulaminu wprowadzonego niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu powierza się Sekretarzowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Ikona PDF Regulamin udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych w Gminie Krzykosy [535 KB]