Do mieszkańców Gminy Krzykosy

DO MIESZKAŃCÓW GMINY

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t.):

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy, faktury, rachunku korzystania z usług wykonywanych przez przedmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przechowywać w/w dokumenty.