WAŻNE!
Unia Europejska

Gazyfikacja Gminy Krzykosy

W wyniku negocjacji podjętych przez Wójta Gminy Krzykosy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest w trakcie opracowywania możliwości budowy sieci gazowej w gminie Krzykosy.

Dla rozeznania terenu niezbędne jest przeprowadzenie w formie ankiety analizy potencjału zapotrzebowania na paliwo gazowe na obszarze gminy. W związku z tym przedstawiciele Urzędu Gminy w Krzykosach będą wizytować posesje Gminy Krzykosy celem zebrania od osób zainteresowanych poniższych danych:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • nr telefonu,
  • powierzchnia budynku,
  • dotychczasowe zużycie nośnika energii (rodzaj nośnika),
  • zakres przyłączenia do sieci gazowej: kuchnia gazowa, kocioł do ogrzewania mieszkania, kocioł do ciepłej wody.


Informacje uzupełniające PSG:
Zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami wyznaczonymi przez Właściciela czyli PGNiG S.A. oraz z art. 7.1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t), rozbudowa sieci oraz przyłączenie odbiorców do sieci gazowej będzie możliwa w przypadku, gdy zaistnieją zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania paliwa gazowego, a wnioskujący o przyłączenie spełni warunki przyłączenia do sieci i odbioru. W związku z powyższym do podjęcia decyzji o gazyfikacji niezbędnym jest wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej i uzyskanie jej pozytywnego wyniku.

Zgodnie z taryfą PSG Sp. z o.o. wysokość opłaty przyłączeniowej ponoszonej przez podmiot w przypadku standardowego przyłącza (tj. o długości do 15 m i mocy przyłączeniowej do 10 m3/h włącznie) wynosi 1915,70 zł (netto). Przyłącze jest budowane od gazociągu dystrybucyjnego do granicy posesji podmiotu i zakończone jest armaturą odcinającą umieszczoną w skrzynce gazowej. Wykonanie instalacji od skrzynki gazowej do urządzeń gazowych leży w gestii przyłączanego podmiotu.

Na stronie internetowej PSG Oddział w Poznaniu http://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej opisana jest pełna procedura procesu przyłączania klientów do sieci dystrybucyjnej PSG.