Unia Europejska

Gmina Krzykosy ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

W ramach projektu można skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Wniosek do pobrania na stronie Urzędu Gminy w zakładce ochrona środowiska - odnawialne źródła energii lub w siedzibie Urzędu.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Krzykosy pokój nr 23, w terminie do 28.06.2019 r. do godziny 1500.

O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje kolejność zgłoszeń.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki