WAŻNE!
Unia Europejska

III Sesja Rady Gminy Krzykosy

RG.0002.4.2024

Krzykosy, 18 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się III Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Wrzosowej w miejscowości Sulęcinek
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Krzykosy.
 8. Wotum zaufania:
  a) debata nad Raportem o stanie Gminy Krzykosy za 2023 rok;
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy wotum zaufania.
 9. Absolutorium:
  a) przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2023 rok oraz stanu mienia komunalnego;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach;
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2023 rok oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy;
  d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za wykonanie budżetu za 2023 rok;
  e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2023 rok;
  f) dyskusja nad sprawozdaniami;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2023 rok;
  h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 2023 rok.
 10. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.