KAS: Uwaga – ważne terminy w grudniu 2017 r.

Krajowa Administracja Skarbowa

UWAGA – WAŻNE TERMINY W GRUDNIU 2017 R.

Do 07.12.2017 r. (czwartek) należy dokonać wpłaty: 

 • podatku dochodowego za listopad 2017 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, 
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;  

Do 20.12.2017 r. (środa) należy dokonać wpłaty: 

 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za listopad 2017 r., 
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2017 r., 
 • pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za listopad 2017 r., 
 • pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za listopad 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. z tyt. umów zleceń lub umów o dzieło);  

Do 27.12.2017 r. (środa) należy dokonać wpłaty: 

 • podatku VAT za listopad 2017 r.; 

Do 27.12.2017 r. (środa) należy złożyć:

 • informację podsumowującą VAT-UE za listopad 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, 
 • deklaracje VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12, 
 • informację o ewidencji VAT w formie JPK za listopad 2017 r. – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy;  

Do 28.12.2016 r. (czwartek) należy dokonać wpłaty: 

 • podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2017 r.;  

Przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego należy złożyć: 

 • zawiadomienie o zamiarze założenia ksiąg przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, z wyjątkiem podatników, dla których obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości.  

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej zachęca ponadto do składania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r., poz. 1802). Ponadto niezbędne informacje na temat składania deklaracji przez Internet dostępne są na stronie internetowej Portalu Podatkowego (www.finanse.mf.gov.pl )

"Do urzędu przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. Deklarację wyślij przez internet."