Unia Europejska

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do waścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Logo Krajowej Izby KominiarzyKRAJOWA IZBA KOMINIARZY 

Warszawa, dnia 10.09. 2020r.

Znak: MZ/64 /2020r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do włascicieli i zarzadców budynków w zwiazku z rozpoczeciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Przypominam włascicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku poąaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej sie sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkanców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2019 odnotowano 15.196 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 249 pozarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [zródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostepu 10.09.2020].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3.074 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 osób poszkodowanych i 37 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [zródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostepu 10.09.2020].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanie edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZENSTWA!" prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwowa Straż Pożarna.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególnosci katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpozarowe nakazuja w obiektach lub ich czesciach, w których odbywa sie proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiazkowe usuwanie zanieczyszczen z przewodów dymowych i spalinowych w nastepujacych terminach:

  1. od palenisk zakładów zbiorowego zywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiacu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowia inaczej;
  2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiace;
  3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesiecy.
  4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wieksza czestotliwoss nie wynika z warunków uzytkowych.

(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pozaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów moze stanowis podstawe odmowy wypłaty odszkodowania przez firme ubezpieczeniowa.

Prezes                
Krajowej Izby Kominiarzy
/-/ Marcin Ziombski     


Ikona PDF Krajowa Izba Kominiarzy - Plakat A3 - Zaproś kominiarza [19,9 MB] 
Ikona JPG Krajowa Izba Kominiarzy - Plakat - Zaproś kominiarza [984 KB]