Konsultacje projektu na rok 2018 "Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy(...)"

Krzykosy, dnia 10 listopada 2017 r.

KONSULTACJE

projektu na rok 2018 „ Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu na rok 2018 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Uwagi: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Nr 188/2017 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu na rok 2018 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Uwagi do projektu na rok 2018 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” proszę przesłać:
1) drogą pisemną na adres: 

 Urząd Gminy w Krzykosach
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

lub
2) drogą mailową na adres:

ewa.tomczak@krzykosy.pl

w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. – poniedziałek do godz. 1500.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy lub na podany adres e-mail – 20.11.2017 r. do godz. 1500. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy i na podany adres e-mail po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Załącznik – „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki 
 Załączniki: