WAŻNE!
Unia Europejska

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Krzykosy, dnia 16 listopada 2021 r.

KONSULTACJE

projektu na rok 2022 ?Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu na rok 2022 ?Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?.

Uwagi:  zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Nr 190/2021 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu na rok 2022 ?Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Uwagi do projektu na rok 2022?Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? proszę przesłać:

1)    drogą pisemną na adres:

Urząd Gminy w Krzykosach
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

lub

2)    drogą mailową na adres:      bernadeta.swierczewska@ug.krzykosy.pl

w terminie do dnia 24 listopada 2021 r. ? środa

do godz. 1500.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy lub na podany adres e-mail

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy i na podany adres e-mail po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załącznik: