Konsultacje społeczne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR)

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy. Konsultacje są częścią procesu tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.

    Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 17 maja 2019 roku do dnia 24 maja 2019 roku i przeprowadzone zostaną w formie opinii poprzez oddanie głosu popierającego, przeciwnego lub wstrzymującego się na przygotowanej ankiecie do opracowanego projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy. Ankietę należy złożyć osobiście lub mailowo w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach.
    Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Krzykosy.
    Wszelkie niezbędne wyniki związane z procesem konsultacji zostaną udostępnione od dnia 29 maja 2019 roku na stronie internetowej www.krzykosy.pl w zakładce aktualności oraz będą dostępne w siedzibie urzędu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Marcin Mańkowski Tel. (61) 285-15-14 wew. 130 e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl

  • Popieram projekt obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.
  • Jestem przeciwny obszarom zdegradowanym (OZ) i obszarom rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.
  • Wstrzymuję się od opinii projektu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.

 

Portable Document Format Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzykosy na lata 2019-2023 [pdf]
Doc Formularz zgłaszania uwag [doc]