WAŻNE!
Unia Europejska

LVIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.11.2023

Krzykosy, 16 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 na terenie gminy Krzykosy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/1, położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 223/7 w Miąskowie, gm. Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzykosy".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.