WAŻNE!
Unia Europejska

LXII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.2.2024 

Krzykosy, 19 marca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy w 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
 14. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.