WAŻNE!
Unia Europejska

II Sesja Rady Gminy Krzykosy

RG.0002.3.2024

Krzykosy, 14 maja 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się II Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego, poprzedzone wręczeniem zaświadczenia o wyborze.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Ustalenie porządku Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2024-2031.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/501/2024 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
 19. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zamknięcie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.