Naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków na granty (ogólnodostępne, niekomercyjne działania dla społeczności lokalnych) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 na realizację wskaźników:

  • liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (place zabaw)- 4 sztuki
  • liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (inne niż place zabaw)- 4 sztuki
  • liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii- 2 sztuki
  • liczba zorganizowanych przedsięwzięć o charakterze kulturowym, w tym kultywujących lokalne tradycje oraz ogólnodostępnych przedsięwzięć integracyjnych na terenie LGD- 8 sztuk
  • liczba zajęć z kapitału społecznego, w tym edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD- 8 sztuk
  • liczba stworzonych alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LGD- 6 sztuk
  • liczba przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną, w tym w zakresie ochrony Środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznych - 5 sztuk


Minimalna wartość wsparcia grantu wynosi 5 000,00 zł,
Maksymalna wartość wsparcia w zależności od realizowanego zakresu wynosi:

  • 6 000,00 zł w ramach wzmocnienia kapitału społecznego
  • 13 000 zł w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego
  • 18 000 zł w ramach budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 8 – 22 października 2018 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA)

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne na stronie internetowej: www.liderzielonejwielkopolski.pl