Nowe stawki za wodę i ścieki - od dnia 1 czerwca 2018 r.

NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI

    Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), Wójt Gminy Krzykosy informuje o zatwierdzonych decyzją nr PO.RET.070.184.2.2018.MZ z dnia 14 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzykosy:

Opłata za  Cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zł/m3) 

Taryfa 
obowiązująca

do dnia
1.06.2018r.
 
Trzeci rok  
obowiązywania
taryf
od 
1.06.2018r.
do  
1.06.2019r.
 
Trzeci rok  
obowiązywania
taryf
od 
1.06.2019r.
do  
1.06.2020r.
  
Trzeci rok 
obowiązywania
taryf
od
1.06.2020r.
do 
1.06.2021r.
 
Woda W-1  2,57 zł/netto  2,80 zł/netto  2,94 zł/netto  3,08 zł/netto 
Woda W-2  2,57 zł/netto  2,84 zł/netto  2,97 zł/netto  3,11 zł/netto 
Woda W-3  2,57 zł/netto  2,86 zł/netto 

3,13 zł/netto 

3,13 zł/netto
Ścieki 

5,09 zł/netto 

5,40 zł/netto

5,72 zł/netto 

6,06 zł/netto 


Do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 % .

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 1 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Krzykosy 
(-) inż. Andrzej Janicki