WAŻNE!
Unia Europejska

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 Listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Krzykosy wybranej w wyborach
samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust.2 w związku z art. 26 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późno zm.) w związku z treścią wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-501-171/18 z dnia 15 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z przeprowadzonymi w dniu 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi, zwołuje się na dzień 20.11.2018 o godz. 10:00 I sesję Rady Gminy Krzykosy, która odbędzie się w siedzibie: Urząd Gminy w Krzykosach.

§2

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził naj starszy wiekiem radny obecny na I sesji.

§3

1. I sesja zwoływana jest w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Krzykosy.
2. Proponuję się następujący porządek obrad:
1) otwarcie sesji;
2) złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego;
3) złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krzykosy, poprzedzone ewentualnym wręczeniem zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Krzykosy;
4) stwierdzenie quorum;
5) uchwalenie porządku obrad;
6) wybór Przewodniczącego Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszania kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
7) przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego;
8) wybór wiceprzewodniczących Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszania kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
9) Dyskusja - wolne wnioski;
10) Zamknięcie sesji.

§4

O terminie i miejscu przeprowadzenia I sesji Rady Gminy Krzykosy zawiadamia się radnych oraz Wójta Gminy Krzykosy wybranych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§5

Wykonanie postanowienia powierza się Sekretarzowi Gminy lub Zastępcy Wójta Gminy Krzykosy

§6

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński