WAŻNE!
Unia Europejska

Powszechna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Krzykosy

WÓJT GMINY KRZYKOSY

Krzykosy,15 marca 2023 r.

KOMUNIKAT

Na podstawie § 22 załącznika do Uchwały Nr XI/111/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 2 grudnia 2019 r. poz. 10115) ogłaszam, że:

powszechna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Krzykosy odbędzie się
od 15 marca do 15 kwietnia 2023 r.

Aby deratyzacja była skuteczna, musi odbyć się w jednym terminie w granicach administracyjnych gminy i objąć obszary, na których zlokalizowane są budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, obszary zabudowy zagrodowej. Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości.

 1. Przed wyłożeniem trutki dla zwiększenia efektywności deratyzacji - wskazane jest:
  1. uszczelnienie budynków (naprawienie uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia, np. otwory w drzwiach, podłogach);
  2. usunięcie wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;
  3. uporządkowanie terenu — pozbycie się wszelkich niepotrzebnych przedmiotów mogących stanowić kryjówki dla gryzoni oraz drogi wtargnięcia do budynków.
 2. Trutki:
  1. należy wyłożyć 15 marca i przez cały czas trwania akcji deratyzacyjnej monitorować ich pobranie
  2. w przypadku wyraźnego pobrania trutki konieczne jest jej regularne uzupełnianie aż do czasu zaprzestania pobierania jej przez gryzonie;
  3. powinny znajdować się w szczegóIności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian (przylegać do nich), na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania gryzoni;
  4. muszą być zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub mieć atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Sposób ich wyłożenia musi być zgodny z zasadami właściwymi dla danego preparatu;
  5. na etykietach w.w. produktów widnieją zapisy producentów nakazujące stosowanie trutki w karmnikach deratyzacyjnych
  6. po zakończeniu akcji deratyzacyjnej powinny zostać usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację — z zastrzeżeniem, że w przypadku obserwacji ciągłego poboru trutki deratyzacja powinna być kontynuowana do czasu całkowitego zaprzestania pobierania jej przez gryzonie.
 3. Z uwagi na bezpieczeństwo:
  1. w okresie wyłożenia trutek szczególnym nadzorem należy otoczyć dzieci, podopiecznych oraz zwierzęta domowe,
  2. stosowanie metody wykładania preparatu na tackach jest niedopuszczalne ze względu na duże ryzyko kontaktu z preparatem osób postronnych i zwierząt, a tym samym możliwość śmiertelnego zatrucia,
  3. w miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści:
   „UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom!
   Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!".
 4. Kontrola nad przeprowadzeniem deratyzacji prowadzona jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej w zakresie:
  1. wykładania trutki w miejscach migracji gryzoni lub stosowania stacji- pułapek;
  2. umieszczania w widocznym miejscu informacji o wyłożonej trutce;
  3. utrzymania należytego stanu higieniczno- sanitarnego na terenie nieruchomości.
 5. Koordynację działań związanych z akcją zapewnia Urząd Gminy w Krzykosach.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Ikona PDF Komunikat o powszechnej akcji deratyzacyjnej na terenie Gminy Krzykosy [541 KB]