Wniosek o zasiłek celowy

 Wniosek o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski  żywiołowej dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych, budynkach gospodarczych służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych) 
pdf