WAŻNE!
Unia Europejska

Wybory ławników na kadencję 2023-2027

Krzykosy, 2 czerwca 2023 r.

INFORMACJA
WYBORY ŁAWNIKÓW

Informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 r. Rada Gminy Krzykosy będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na ławników:
a) do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. – 2 ławników
b) do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
c) do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2 ławników

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat, podane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy oraz na stronie internetowej Gminy.

Szczegółowe informacje oraz kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami można także uzyskać w Biurze Rady Gminy Krzykosy (pok. nr 4).

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki


 

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych - kadencja 2023-2027

INFORMACJA WÓJTA GMNY KRZYKOSY
z dnia 2 czerwca 2023 r.
w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2023-2027

W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych 2019-2023 Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się o przeprowadzenie przez Radę Gminy Krzykosy wyboru 5 ławników, w tym:

  • do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej – 2 ławników
  • do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce – 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
  • do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2 ławników


Podstawa prawna:
- art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

IV. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

VI. OPŁATY
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

VII. WZORY DOKUMENTÓW (do pobrania w załączeniu):

Ikona DOC Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [16 KB]
Ikona PDF Formularz zapytania do Krajowego Rejestru Karnego [38 KB]
Ikona DOC Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe  [12 KB]
Ikona DOC Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona  [12 KB]
Ikona DOC Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika [80 KB]

VIII. GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY?
Wzory dokumentów dostępne są:
- w Biurze Rady, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy ;

IX. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY?
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Krzykosy, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy w godzinach pracy, tj: od 8.00 do 16.00 (w poniedziałki) oraz od 7.00 do 15.00 (od wtorku do piątku).
Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

X. TERMIN WYBORU ŁAWNIKÓW:
Rada Gminy Krzykosy dokona wyboru ławników w terminie do dnia 31 października 2023 roku.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki