WAŻNE!
Unia Europejska

Wyniki konsultacji z mieszkańcami Krzykos i Baby

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 9 marca 2022 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr V/41/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 916) podaję do publicznej wiadomości :

Wyniki konsultacji z mieszkańcami
Krzykos i Baby, które
odbyły się w dniach 15 – 25 lutego 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Krzykos i Baby konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Baba – część wsi Krzykosy – na Baba przysiółek wsi Krzykosy.

Na postanowione pytanie :
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany rodzaju miejscowości z Baba – część wsi Krzykosy – na Baba przysiółek wsi Krzykosy składam następującą opinię:

POZYTYWNA – 7

NEGATYWNA –0

Krzykosy, dnia 9 marca 2022r.