WAŻNE!
Unia Europejska

XL nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.7.2022

Krzykosy, 7 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 10.15 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XL nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Ustalenie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy.
  6. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.