Jesteś tutaj:   

XLVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy 2018-06-15

 

Radny                                      
_____________________          

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zmianami) zwołuję w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Obelisk Niepodległości".
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 13. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875 ze zmianami) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.