Unia Europejska

XVI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 28 kwietnia 2020 r.

RG.0002.3.2020

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krzykosach odbędzie się XVI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach od ostatniej Sesji Rady.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet radnym Gminy Krzykosy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej - część B.
 16. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 17. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na terenie Gminy Krzykosy w 2019 roku.
 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący       
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.