Unia Europejska

XVII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 10 czerwca 2020 r.

RG.0002.4.2020

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Krzykosach odbędzie się XVII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Krzykosy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzykosy na rok szkolny 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Krzykosy.
 11. Wotum zaufania:
  a) debata nad Raportem o stanie Gminy Krzykosy za 2019 rok;
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy wotum zaufania.
 12. Absolutorium:
  a) przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2019 rok oraz stanu mienia komunalnego;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach;
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2019 rok oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy;
  d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za wykonanie budżetu za 2019 rok;
  e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2019 rok;
  f) dyskusja nad sprawozdaniami;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2019 rok;
  h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 2019 rok.
 13. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.