WAŻNE!
Unia Europejska

XVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 4 sierpnia 2020 r.

RG.0002.5.2020

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krzykosach odbędzie się XVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach od ostatniej Sesji Rady.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Krzykosy i Gminy Miłosław przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Orzechowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy.
 11. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.