WAŻNE!
Unia Europejska

XXII zwyczajna (budżetowa) Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 17 grudnia 2020 r.

RG.0002.9.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krzykosach odbędzie się XXII zwyczajna (budżetowa) Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021 - 2030:
  a) przedstawienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy;
  c) dyskusja;
  d) głosowanie projektu uchwały.
 6. Ustalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2021 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
  c) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy;
  d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji oraz w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
  f) głosowanie projektu chwały.
 7. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.