Unia Europejska

XXIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 2 marca 2021 r.

RG.0002.1.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krzykosach odbędzie się XXIII zwyczajna  Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach i Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Wręczenie Statuetki „Zasłużony dla Gminy Krzykosy" 2020.
 21. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.