WAŻNE!
Unia Europejska

XXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 20 maja 2021 r.

RG.0002.3.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Krzykosy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Solec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Solec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 23. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.