WAŻNE!
Unia Europejska

XXIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy


RG.0002.7.2021 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Murzynowie Leśnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Murzynowie Leśnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy odpłatną służebnością przesyłu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy odpłatną służebnością przesyłu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy odpłatną służebnością przesyłu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy odpłatną służebnością przesyłu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
17. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.