WAŻNE!
Unia Europejska

XXVI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 15 czerwca 2021 r.

RG.0002.4.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXVI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Krzykosy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Gminę Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzykosy na rok szkolny 2021/2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla działek o numerach ewidencyjnych 328/8, 339/5 położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.
 16. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.