XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 10 sierpnia 2021 r.

RG.0002.6.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Ustalenie porządku Sesji.
  3. Wręczenie Radnej zaświadczenia o wyborze na radną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy oraz złożenie ślubowania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 302/1, 302/2 i 302/3, położonych w Pięczkowie
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo.
  7. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.