Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Krzykosach informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5aa Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę posiadanych umów oraz dowodów uiszczenia opłat za usługi w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z planem kontroli.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy właścicieli nieruchomości wykazanych w planie kontroli oraz zawiadomionych o przeprowadzanych czynnościach o przygotowanie i dostarczenie do Urzędu Gminy w Krzykosach (pok. 23):


Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych, a ilości wywiezionych nieczystości ciekłych winny odpowiadać ilości zużytej w analogicznym okresie wody.

Wójt Gminy Krzykosy
/inż. Andrzej Janicki/


PLAN KONTROLI

L.p. Kontrolowany Liczba
planowanych
kontroli
Kontrolujący Termin kontroli
1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzykosy (miejscowości: Pięczkowo, Solec, Sulęcin, Wiktorowo, Witowo) Razem ok. 90 Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Krzykosy Czerwiec 2024 r.
(03-28.06)
2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzykosy (miejscowość Krzykosy) Razem ok. 210 Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Krzykosy Lipiec 2024 r.
(01-31.07)
3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzykosy (miejscowości: Baba, Bogusławki. Borowo, Sulęcinek, Wiosna, Wygranka) Razem ok. 130 Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Krzykosy Sierpień 2024 r.
(01-30.08)
4. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzykosy (miejscowości: Garby, Kaźmierki, Lubrze, Małoszki, Miąskowo, Młodzikowice, Młodzikowo, Mlodzikówko) Razem ok. 180 Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Krzykosy Wrzesień 2024 r.
(02-30.09)
5. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzykosy (miejscowości: Murzynowiec Leśny, Murzynowo Leśne, Murzynówko) Razem ok. 270 Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Krzykosy Październik, Listopad 2024 r.
(01.10-29.11)